ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เป็นความตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้งานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ การเข้าใช้แอพพลิเคชั่น การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ถือเป็นการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอพพลิเคชั่น รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่กำหนด หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่น ให้ผู้ใช้งานงดเว้นการใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้

1. คำจำกัดความและความหมาย

 • “แอพพลิเคชั่น” หมายถึง แอพพลิเคชั่น Jeeb
 • “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นทุกคน และหมายรวมถึงผู้ใช้งานในฐานะเป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้งานในฐานะผู้รับบริการ
 • “ค่าธรรมเนียมการใช้แอพพลิเคชั่น” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่แอพพลิเคชั่นเรียกเก็บจากผู้ใช้งาน ในอัตราที่กำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนการใช้งานนี้
 • 2. วัตถุประสงค์ของแอพพลิเคชั่น

  “แอพพลิเคชั่น” ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างกันระหว่างผู้ใช้งาน

  3. นโยบายการใช้งานแอพพลิเคชั่นและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  1. 3.1 การใช้งานแอพพลิเคชั่น กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องสมัครเป็นสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามเงื่อนไขที่แอพพลิเคชั่นกำหนด โดยไม่มีค่าบริการ
  2. 3.2 ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในแอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีใช้งาน ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลและการกระทำใดๆ ที่กระทำโดยบัญชีของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานไว้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้แอพพลิเคชั่นทราบทันทีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการใช้บัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. 3.3 ถึงแม้แอพพลิเคชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้งาน อันเกิดจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ใช้งานอาจมีความรับผิดในความเสียหายของแอพพลิเคชั่นและ/หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
  4. 3.4 หากแอพพลิเคชั่นพบว่า ผู้ใช้งานมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี โดยมีเจตนาไม่สุจริต อาจมีผลให้ถูกระงับบัญชีการใช้งานแอพพลิเคชั่นทั้งหมดได้ในทันที

  4. การใช้เนื้อหาของแอพพลิเคชั่น

  เนื้อหาต่างๆ บนแอพพลิเคชั่น สคริปต์ กราฟิก ภาพ เสียง รูปแบบการใช้งานลักษณะตอบโต้และอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ ซึ่งเป็นของแอพพลิเคชั่น จัดไว้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานไม่สามารถดาว์นโหลด คัดลอก แก้ไข ผลิต ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายโอน ส่งต่อ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้อง แอพพลิเคชั่นมีสิทธิทั้งปวงที่จะไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้

  5. เนื้อหาของผู้ใช้งานและการปฏิบัติ

  1. 5.1 ในฐานะผู้ถือบัญชีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานอาจส่งเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ กระดานข้อความหรือข้อความด่วน ซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้งานส่งนี้ อาจถูกเปิดเผยจากหลายทาง แอพพลิเคชั่นไม่รับประกันที่จะรักษาความลับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้งานส่งเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
  2. 5.2 ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยืนยันและรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาต หรือได้สิทธิ หรือได้รับความยินยอมให้เผยแพร่เนื้อหา และผู้ใช้งานอนุญาตให้แอพพลิเคชั่น รวบรวม ใช้และเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น
  3. 5.3 ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานเข้าสู่แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานให้สิทธิแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งาน ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายโอน จัดและแสดงเนื้อหาอันเกี่ยวข้องได้โดยไม่จำกัด และสามารถอนุญาตช่วงให้กระทำการดังกล่าวได้ด้วย

  6. นโยบายการระงับบัญชี

  1. 6.1 แอพพลิเคชั่น จะระงับการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานได้ตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม หากแอพพลิเคชั่นพบว่าผู้ใช้งานนั้นละเมิดสิทธิผู้อื่น
  2. 6.2 แอพพลิเคชั่น สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานใดละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานในเวลาใดก็ตาม โดย ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของแอพพลิเคชั่นแต่เพียงผู้เดียว
  3. 6.3 แอพพลิเคชั่น มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะยกเลิกการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ถ้าผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

  7. ข้อสงวนความรับผิด

  ผู้ใช้งานตกลงว่า การใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว แอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้รับจ้างช่วงที่กระทำการแทนแอพพลิเคชั่น ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับ

  1. - ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
  2. - การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงและใช้แอพพลิเคชั่น
  3. - การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือ ข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
  4. - การหยุดชะงักหรือการหยุดใช้งานส่งหรือรับเนื้อหาจากแอพพลิเคชั่น
  5. - บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรือ อื่นๆ ที่อาจส่งไปหรือผ่านแอพพลิเคชั่นโดยบุคคลภายนอก
  6. - ข้อผิดพลาด หรือความสูญเสีย หรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ อีเมลส่ง หรือทำให้เข้าถึงแอพพลิเคชั่นได้โดยประการอื่น
  7. - แอพพลิเคชั่น ไม่รับประกัน รับรอง ค้ำประกัน หรือมีความรับผิดชอบ สำหรับวัตถุปะสงค์เฉพาะหรือทั่วไป คุณภาพ ความสามารถในการค้าขาย ในการใช้งาน แอพพลิเคชั่น
  8. - แอพพลิเคชั่น จะไม่รับประกัน รับรอง หรือรับผิดชอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาหรือเสนอผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือถูกเชื่อมโยงหรือแสดงในโฆษณาอื่นๆ
  9. - แอพพลิเคชั่น จะไม่เป็นคู่กรณีหรือรับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม ในการดูแลการติดต่อทางธุรกิจ หรือความรับผิดอื่นๆ ระหว่างผู้ใช้งาน ในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังตามสมควร เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อกลางใด หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ

  8. การรับผิดชดใช้

  ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชดใช้ และปกป้องแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนของผู้รับจ้างช่วงที่กระทำการแทนแอพพลิเคชั่น จากสิทธิเรียกร้อง ความต้องการค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย อันเกิดจาก

  1. - การที่ผู้ใช้งานใช้และเข้าถึงแอพพลิเคชั่น
  2. - การที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ข้อใดๆ
  3. - การที่ผู้ใช้งานละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด รวมถึงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว
  4. - การเรียกร้องใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

  9. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ

  ผู้ใช้งานยืนยันว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

  10. การโอนสิทธิ์

  ผู้ใช้งานต้องไม่โอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้งานแก่บุคคลอื่นใด อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชั่นอาจกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

  11. ทั่วไป

  1. 11.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ พร้อมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ ที่เผยแพร่ในแอพพลิเคชั่น จะประกอบไปด้วยข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและแอพพลิเคชั่น
  2. 11.2 เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น หากข้อกำหนดใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่สมบูรณ์ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอื่นที่เหลือ ซึ่งยังมีผลบังคับสมบูรณ์
  3. 11.3 การสละสิทธิ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้อหนึ่งข้อใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการใช้งานข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย และการไม่ใช้สิทธิในข้อกำหนดใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ของแอพพลิเคชั่น จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิข้อกำหนดดังกล่าว
  4. 11.4 แอพพลิเคชั่น สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ การที่ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นต่อหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานใดๆ จะถือเป็นการตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
  5. 11.5 ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ตกลงว่าประเด็นพิพาทใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ต้องใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าวภายในหนึ่งปี หลังจากเกิดประเด็นพิพาทนั้นขึ้น มิฉะนั้นสิทธิเรียกร้องในประเด็นพิพาทดังกล่าวจะเป็นอันหมดไป

  12. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกตีความในทุกๆแง่ตามกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทย ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ จะอยู่ในขอบเขตอำนาจพิจารณาของศาลไทย

  13. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ แอพพลิเคชั่นอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนแอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้งาน ใช้งานต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้