นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอพพลิเคชั่น Jeeb (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “แอพพลิเคชั่น”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแอพพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการใช้งานให้ดีขึ้น และใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้อง สร้างความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

 1. 1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แอพพลิเคชั่นได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ การแลกเปลี่ยนข้อความ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ของการใช้งาน โดยแอพพลิเคชั่น จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
 2. 1.2 ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อแอพพลิเคชั่น ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของแอพพลิเคชั่น เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการใช้งาน ตามที่แอพพลิเคชั่นเห็นสมควร
 3. 1.3 แอพพลิเคชั่น อาจมีการนำผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะอยู่นอกเหนืออำนาจการเก็บรวบรวม โดยตรงของแอพพลิเคชั่น ในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นนั้นจะเป็นการ ควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริหารจัดการแพลตฟอร์มนั้น โดยผู้ใช้งานรับทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และแอพพลิเคชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือร่วมรับผิดชอบด้วย

2. ข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม

 1. 2.1 การสมัครสมาชิกหรือใช้งานแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่างๆ ที่แอพพลิเคชั่นกำหนด เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรูปถ่ายของผู้ใช้งาน
 2. 2.2 ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงประกาศนั้นเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ให้ในการสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก และตนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานระบุในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานอนุญาตและให้ความยินยอมแก่แอพพลิเคชั่น ในการเก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลต่างๆ ในประกาศของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อผู้ใช้งานที่ตรงตามความจริงและเป็นปัจจุบัน รหัสที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมระหว่างกันได้
 3. 2.3 เมื่อผู้ใช้งานติดต่อแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ แอพพลิเคชั่นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานและใช้ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น ซึ่งแอพพลิเคชั่นอาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานได้ให้กับแอพพลิเคชั่นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือแอพพลิเคชั่นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ได้จากการติดต่อหรือสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้งาน เช่น คำขอรับบริการที่ผู้ใช้งานทำขึ้น หรือความเห็นที่ผู้ใช้งานได้ส่งมาให้แอพพลิเคชั่น
 4. 2.4 แอพพลิเคชั่น อาจรวบรวมข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ที่บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงไอพีแอดเดรสคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เว็บเพจ ที่ผู้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาหรือเยี่ยมชม หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์อื่น หรือข้อมูลระบบ เป็นต้น
 5. 2.5 แอพพลิเคชั่น อาจรวบรวมข้อมูลในเมนูพูดคุยที่ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยและเพื่อการอื่น ๆ ตามที่แอพพลิเคชั่นเห็นสมควร
 6. 2.6 แอพพลิเคชั่น อาจเชื่อมโยงข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับข้อมูลต่าง ๆ ในบัญชีของผู้ใช้งานที่แอพพลิเคชั่นถือครองอยู่

3. คุกกี้

 1. 3.1 แอพพลิเคชั่น อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อการใช้งาน
 2. 3.2 ผู้ใช้บริการอนุญาตและให้ความยินยอมแก่เว็บไซต์ ในการที่แอพพลิเคชั่นอาจให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีโดยตรงบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และของบุคคลดังกล่าวด้วย

4. การใช้ข้อมูล

 1. 4.1 แอพพลิเคชั่น อาจใช้ข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 2. - เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบนแอพพลิเคชั่น

  - เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนแอพพลิเคชั่น

  - เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ

  - เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงการใช้งานของแอพพลิเคชั่น

  - เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

  - เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นและผู้ใช้งาน และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล ตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง

 3. 4.2 แอพพลิเคชั่น อาจเก็บรักษาข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นได้นานเท่าที่จำเป็น
 4. 4.3 แอพพลิเคชั่น จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

5. การแบ่งปันข้อมูล

 1. 5.1 แอพพลิเคชั่น อาจแบ่งปันข้อมูลที่แอพพลิเคชั่น เก็บรวบรวมไว้กับบริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 2. 5.2 แอพพลิเคชั่น จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้
 3. 5.3 แอพพลิเคชั่น มีนโยบายไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้ใช้งานให้สามารถกระทำได้
 4. 5.4 แอพพลิเคชั่น อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล) กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น
 5. 5.5 ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ในประกาศบนแอพพลิเคชั่น อาจยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ว่าผู้ใช้งานจะลบข้อมูลออกจากแอพพลิเคชั่นแล้วก็ตาม

6. การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิกที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บนแอพพลิเคชั่นให้ถูกต้อง หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลรายการประกาศของผู้ใช้งานได้เช่นเดียวกัน

7. ความมั่นคงปลอดภัย

 1. 7.1 ข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. 7.2 เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของแอพพลิเคชั่นอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของและผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก หากแอพพลิเคชั่นทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดดังกล่าว แอพพลิเคชั่นสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งานหรือบริการของผู้ใช้งาน รวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. 7.3 แอพพลิเคชั่น จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจากแอพพลิเคชั่น เฉพาะที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของต่างๆ ของผู้ใช้งาน โดยพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก แอพพลิเคชั่นดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นอย่างเคร่งครัด
 4. 7.4 ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดหรือด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แอพพลิเคชั่นอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งไว้ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแอพพลิเคชั่น การที่ผู้ใช้งานใช้งานต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ ด้วย